Quiz 2

3

Kiến thức chung

1 / 6

150/3

2 / 6

10+20

3 / 6

5*40

4 / 6

Select right answer?

Question Image

5 / 6

Do you know him?

Question Image

6 / 6

Who is in the picture?

Question Image

The average score is 100%

0%

Gửi bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *